Ψυχοθεραπεία

Τι είναι

Η ψυχοθεραπεία (θεραπεία της ψυχής) αποτελεί το βασικό δομικό συστατικό για όλες τις μορφές ψυχολογικών διεργασιών, που έχουν στόχο την αντιμετώπιση ψυχοσωματικών ασθενειών, ψυχικών τραυμάτων ή δυσλειτουργιών της συμπεριφοράς, χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Από την οπτική της επιστήμης της ψυχολογίας ή της έρευνας της ψυχοθεραπείας, αποτελεί η ψυχοθεραπεία ένα ιδιαίτερο είδος μιας ελεγχόμενης ανθρώπινης σχέσης, με επιστημονικό υπόβαθρο, στην οποία ο θεραπευτής δημιουργεί τις ειδικές προϋποθέσεις και συνθήκες, ώστε να κάνει εφικτές, για έναν ή περισσότερους θεραπευόμενους, αλλαγές που έχουν σκοπό την θεραπεία ή τον περιορισμό ψυχικών/σωματικών προβλημάτων.

Για να συμβεί αυτό, χρησιμοποιούνται συστηματικά επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι ρητής/λεκτικής και μη ρητής επικοινωνίας. Υπάρχουν διάφορες μορφές/σχολές με αναγνωρισμένες μεθόδους και εν μέρει είναι εξειδικευμένες σε συγκεκριμένα ψυχικά προβλήματα. Το γεγονός αυτό κάνει για τον ενδιαφερόμενο πολλές φορές δύσκολη την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την περίπτωσή του.

Η προσωπική ανάπτυξη μπορεί επίσης να συσχετιστεί με την ψυχοθεραπεία ή και να αποτελέσει αποκλειστικό στόχο. Η ποιότητα και διαμόρφωση της σχέσης καθώς και η κινητοποίηση του θεραπευόμενου από τον ψυχοθεραπευτή, αυξάνουν την ικανότητα του θεραπευόμενου να διαχειρίζεται τα προβλήματά του και να αποκτήσει αυξανόμενη ψυχική και σωματική ευεξία.